item32
item27
item26
item25
item36
item34
item33
item31
item30
item28
item24
item23
item22
item21
item20
item19
item18
item3
item4
sethe18
setni18
setro18
item9
item10
item11
jizakenoshiro
jizake9
item14
item15
item16
●上町本店/地酒コーナー
●バイパス店/地酒コーナー
能代の美味しい地酒と、お菓子を組み合わせたセキトオリジナルのギフトです。"
●お酒とお菓子のギフトは店頭のみの販売です。
item38 item37 item35 item5 item1 item42 item41 item40 item39 item47 item46 item45 item44 item43